Kit Revisione Forcella Honda Suzuki Yamaha 7510009

Kit Revisione Forcella Honda Suzuki Yamaha 7510009

Kit Revisione Forcella Honda Suzuki Yamaha 7510009

€48,00

Kit Revisione Forcella Honda Suzuki Yamaha 7510009

montatao su

Honda CR 250 R S ME03 ME03-5700001 ME03-5702584 1995 1 56 BHP, 41 kw
Suzuki RM 125 E RF12A RF12A-E100001 - 1984 1 33,5 BHP, 25 kw
Suzuki RM 125 F RF12A RF12A-F100001 - 1985 1 33,5 BHP, 25 kw
Suzuki RM 125 G RF13A RF13A-100001 RF13A-103838 1986 1
Suzuki RM 125 H RF13A RF13A-103839 RF13A-105334 1987 1
Suzuki RM 125 J RF13A RF13A-105335 - 1988 1 36 BHP, 26 kw
Suzuki RM 250 D RJ12A RJ12A-D2100001 - 1983 1
Suzuki RM 250 E RJ12A RJ12A-E100001 - 1984 1
Suzuki RM 250 F RJ13A RJ13A-F100001 - 1985 1
Suzuki RM 250 G RJ13A RJ13A-G2100001 - 1986 1
Suzuki RM 250 H RJ13A RJ13A-H2100001 - 1987 1
Suzuki RM 250 J RJ14A RJ14A-J2100001 - 1988 1 51 BHP, 38 kw
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1985 1
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1986 1
Yamaha YZ 125 4EX1 4EX 4EX-000101 - 1993 1 36 BHP, 27 kw
Yamaha YZ 125 4JY1 4JY 4JY-000101 4JY-008999 1994 1 39 BHP, 29 kw
Yamaha YZ 125 4PE1 4PE 4PE-000101 - 1995 1 39 BHP, 29 kw
Yamaha YZ 250 2T 4EW1 4EW 4EW-000101 - 1993 1 51 BHP, 37 kw
Yamaha YZ 250 2T 4JX1 4JX 4JX-000101 4JX-008999 1994 1 52 BHP, 38 kw
Yamaha YZ 250 2T 4MX1 4MX 4MX-000101 4MX-006099 1995 1 53 BHP, 39 kw